Thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Share:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Đời sống, Xã hội năm 2014, Mục tiêu phương hướng năm 2015 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Đời sống, Xã hội năm 2014, Mục tiêu phương hướng năm 2015
BCKQ hoạt động sản xuất kinh doanh, Đời sống, Xã hội năm 2014, Mục tiêu phương hướng năm 2015
Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2014 Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2014
Công bố hồ sơ, nghị quyết đại hội cổ đông năm 2014
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Khoá Việt -Tiệp đã khai mạc.
Thông báo nội dung đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Thông báo trả cổ tức năm 2012 Thông báo nội dung đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Thông báo trả cổ tức năm 2012
Thông báo nội dung đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Thông báo trả cổ tức năm 2012
Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013 Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiệp xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Mẫu giấy ủy quyền Đại hội cổ đông 2013 Mẫu giấy ủy quyền Đại hội cổ đông 2013
Mẫu dành cho cổ đông không làm việc tại công ty.
Quan hệ cổ đông
x
Hỗ trợ khách hàng
Để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp:
Hotline: 098 956 3396