Thông báo nội dung đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Thông báo trả cổ tức năm 2012

THÔNG BÁO NỘI DUNG ĐÃ THÔNG QUA TẠI  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012

 

Tên tổ chức :                      CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT-TIỆP

Tên giao dịch:                            Công ty Cổ phần Khóa Việt-Tiệp

Tên giao dịch quốc tế:              Viet-Tiep Lock Joint-Stock Company.

Tên viết tắt:                                  Viet-Tiep Lock; JSC

Địa chỉ:                                         Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Điện thoại:                                   (84) 4. 38833 642    Fax: (84) 4. 38832 201

I/ Thông báo nội dung đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2013:

-         Báo cáo KQSXKD năm 2012 và phương án SXKD năm 2013

-         Báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2012

-         Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

-         Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và KH năm 2013

-         Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

-         Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

-         Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012

II/ Thông báo trả cổ tức năm 2012

1.   Phương thức trả cổ tức: Trả bằng tiền; Tỷ lệ trả bằng 64% mệnh giá

(đã trả lần 1: 35%; trả lần 2: 29%)

2.   Địa Điểm trả cổ tức

Các cổ đông nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Khóa Việt-Tiệp trong giờ làm việc từ ngày 6 tháng 5 năm 2013 (buổi sáng từ 8h-11h30 giờ làm việc buổi chiều từ 12h15-16h15). Cổ đông  đến nhận cổ tức phải mang theo Sổ chứng nhận cổ phần (Sổ chứng nhận cổ phần Khoá Việt-Tiệp), CMND hoặc Hộ chiếu còn thời gian sử dụng. Trường hợp người khác đến nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

 

Lưu ý:

-         Cổ đông trước khi đến nhận cổ tức liên hệ với phòng Kế toán theo số máy 043 882 0023

-         Cổ đông có nhu cầu  nhận cổ tức qua tài khoản cá nhân thì cung cấp số tài khoản (bằng văn bản) về phòng Kế toán trước ngày 10 tháng 5 năm 2013.

Trân trọng thông báo!

 

Hà nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Đã ký)

Lương Văn Thắng

Share:

Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013 Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiệp xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Mẫu giấy ủy quyền Đại hội cổ đông 2013 Mẫu giấy ủy quyền Đại hội cổ đông 2013
Mẫu dành cho cổ đông không làm việc tại công ty.
 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2012 Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2012
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiệp xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:
 Báo cáo kiểm toán năm 2011 Báo cáo kiểm toán năm 2011
Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp
Ban Giám Đốc đệ trình Báo cáo tài chính năm 2011 Ban Giám Đốc đệ trình Báo cáo tài chính năm 2011
Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này bao gồm:
Quan hệ cổ đông
x
Hỗ trợ lắp đặt
Để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp:
Hotline: 098 956 3396