Ban Giám Đốc đệ trình Báo cáo tài chính năm 2011

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này bao gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Văn Hòa

Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 28/05/2011)

Ông Lương Văn Thắng

Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 28/05/2011)

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên

Ông Nguyễn Đức Chuyền

Ủy viên

Ông Lê Tràng Thắng

Ủy viên

Ông Nguyễn Văn Thịnh

Ủy viên

Ban Giám đốc

Ông Đỗ Văn Hòa

Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 28/05/2011)

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 28/05/2011)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hàng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

  • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
  • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
  • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không; và
  • Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý khác có liên quan tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,

Tài liệu chi tiết bản báo cáo, bạn có thể tải file tại đây

Share:

Mẫu ủy quyền lĩnh cổ tức và mẫu Đề nghị chuyển tiền cổ tức qua Ngân hàng - Đại hội cổ đông năm 2014 Mẫu ủy quyền lĩnh cổ tức và mẫu Đề nghị chuyển tiền cổ tức qua Ngân hàng - Đại hội cổ đông năm 2014
Chi tiết Mẫu ủy quyền lĩnh cổ tức và mẫu Đề nghị chuyển tiền cổ tức qua Ngân hàng- Đại hội cổ đông năm 2014
Quan hệ cổ đông
x
Hỗ trợ khách hàng
Để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp:
Hotline: 098 956 3396