Điều khoản sử dụng

Chấp nhận Điều khoản

Bằng cách truy cập Trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản sau đây. Trong trường hợp bạn không hiểu hoặc không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn cần thoát ngay lập tức khỏi Trang web này. Công ty CP Khóa Việt – Tiệp có quyền cập nhật ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo cho bạn. Liên quan đến hành vi bất kỳ vi phạm các quy định của điều khoản sử dụng, Công ty CP Khóa Việt - Tiệp sẽ có quyền tìm kiếm các biện pháp khắc phục hợp pháp và hợp lý.

Quyền sử dụng hạn chế

Toàn bộ nội dung trên Trang web này thuộc bản quyền của Công ty CP Khóa Việt - Tiệp, trừ khi có quy định khác. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty CP Khóa Việt - Tiệp, bất kỳ nội dung nào trên Trang web này sẽ không được tái bản, phát tán, sao chép, phát, liên kết hoặc truyền tải với các đường dẫn siêu liên kết, được tải lên các máy chủ khác bằng "phương pháp nhân bản", được lưu trữ trong hệ thống truy xuất thông tin, hoặc được sử dụng vào bất kỳ mục đích thương mại nào của bất kỳ người nào bằng bất kỳ phương tiện nào, trừ khi được tải xuống hoặc tái bản cho các mục đích cá nhân và phi thương mại (tuy nhiên, việc sử dụng đó sẽ không bao gồm bất kỳ sửa đổi nào đối với nội dung và các thông báo bản quyền, và các thông báo về quyền sở hữu khác sẽ phải được giữ lại dưới cùng hình thức và theo cách thức như nguyên bản).

Nhãn hiệu

Tất cả các nhãn hiệu và lô-gô được hiển thị, được đề cập đến cũng như được sử dụng trong Trang web này đều là tài sản của Công ty CP Khóa Việt - Tiệp hoặc các bên thứ ba khác như đã nêu (nếu có). Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc lô-gô dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty CP Khóa Việt - Tiệp hoặc bên thứ ba đó (nếu có).

Miễn trừ Trách nhiệm

Công ty CP Khóa Việt - Tiệp có thể thay đổi những nội dung có sẵn trên Trang web này hoặc các sản phẩm được đề cập tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.

Giới hạn Trách nhiệm

Công ty CP Khóa Việt - Tiệp hay bất kỳ chi nhánh, công ty con, giám đốc, đại lý, nhân viên hoặc các đại diện khác của Công ty CP Khóa Việt - Tiệp sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, các tổn thất mang tính hậu quả, trừng phạt và/hoặc làm mẫu, bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận hoặc doanh thu, mất mát dữ liệu, và/hoặc tổn thất trong hoạt động kinh doanh, liên quan đến Trang web này hoặc việc sử dụng hay không có khả năng sử dụng Trang web này hoặc độ tin cậy của các nội dung có trên Trang web, ngay cả khi Công ty CP Khóa Việt - Tiệp đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

Tính sẵn có của Sản phẩm

Tính sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên Trang web này, cũng như các mô tả về những sản phẩm và dịch vụ đó, có thể khác tại quốc gia hoặc khu vực của bạn. Vui lòng tham khảo với đại diện bán hàng hoặc các đại lý tại địa phương của Công ty CP Khóa Việt - Tiệp để biết thông tin về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể.

THẨM QUYỀN VÀ LUẬT PHÁP

Tòa án tại Việt Nam sẽ có thẩm quyền duy nhất đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc ghé thăm trang của chúng tôi mặc dù chúng tôi vẫn giữ quyền tố cáo đối với bạn vì vi phạm các điều kiện này tại quốc gia cư trú của bạn hoặc bất kỳ quốc gia liên quan nào khác.

Các điều khoản sử dụng và bất kỳ tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng tôi hoặc đối tượng hoặc sự hình thành của chúng tôi (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại không phải theo hợp đồng) sẽ được quản lý và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
x

1. Hà Nội: 098 956 3396

2. Hồ Chí Minh: 090 523 6005

3. Đà Nẵng: 097 170 8868

4. Buôn Ma Thuột: 098 857 2881

5. Cần Thơ: 094 357 3088

6. Campuchia: (+855) 316 183

Hỗ trợ lắp đặt