Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2012

Công ty cổ phần khoá Việt-Tiệp

Địa chỉ: Tổ 47, Thị trấn Đông Anhm huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 8832442, 043 8820023; Fax: 043 8832201

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiệp xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1/ Thành phần:

-    Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoá Việt-Tiệp

-    Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoá Việt-Tiệp

-    Các cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/4/2012

2/ Thời gian: 8 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2012

3/ Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Khoá Việt-Tiệp, số 47 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

4/ Nội dung:

-    Báo cáo KQSXKD năm 2011 và phương án SXKD năm 2012

-    Báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2011

-    Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

-    Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và KH năm 2012

-    Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

-    Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

-    Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và tờ trình mức thù lao năm 2012

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

Share:

 Báo cáo kiểm toán năm 2011 Báo cáo kiểm toán năm 2011
Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp
Ban Giám Đốc đệ trình Báo cáo tài chính năm 2011 Ban Giám Đốc đệ trình Báo cáo tài chính năm 2011
Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này bao gồm:
Mẫu ủy quyền lĩnh cổ tức và mẫu Đề nghị chuyển tiền cổ tức qua Ngân hàng - Đại hội cổ đông năm 2014 Mẫu ủy quyền lĩnh cổ tức và mẫu Đề nghị chuyển tiền cổ tức qua Ngân hàng - Đại hội cổ đông năm 2014
Chi tiết Mẫu ủy quyền lĩnh cổ tức và mẫu Đề nghị chuyển tiền cổ tức qua Ngân hàng- Đại hội cổ đông năm 2014
Giải thưởng
Một số giải thưởng Khóa Việt - Tiệp đã đạt được.
Đối tác
Một số khách hàng và đối tác tiêu biểu đã tin tưởng lựa chọn Khóa Việt Tiệp để đảm bảo an toàn cho công trình của mình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT - TIỆP

​  Mã số doanh nghiệp/MST: 0100100537 cấp ngày 17/05/2006
  Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội
   024.3883.2442 - Fax: 024.3882.1413
  info@khoaviettiep.com.vn
  www.khoaviettiep.com.vn
Bảo mật thông tin Vận chuyển và Giao nhận Bảo hành 
  
Tổng số truy cập: 1645831
Theo dõi chúng tôi trên
Hỗ trợ lắp đặt
Để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp:
Hotline: 0933090812