Báo cáo kiểm toán năm 2011

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

của Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập ngày 24 tháng 3 năm 2012 của Công ty cổ phần Khóa Việt – Tiệp (gọi tắt là “Công ty”) từ trang 4 đến trang 19 kèm theo. Các Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên

Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc tại trang 2, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.

Cở sở của ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các Thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá về việc trình bày các thông tin trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực và hệ thống Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH  IFC

Khúc Đình Dũng

Tổng Giám đốc

Trần Thiện Thanh

Kiểm toán viên

Chứng chỉ kiểm toán viên số 0748/KTV

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2012

Chứng chỉ kiểm toán viên số 1932/KTV

Share:

Mẫu ủy quyền lĩnh cổ tức và mẫu Đề nghị chuyển tiền cổ tức qua Ngân hàng - Đại hội cổ đông năm 2014 Mẫu ủy quyền lĩnh cổ tức và mẫu Đề nghị chuyển tiền cổ tức qua Ngân hàng - Đại hội cổ đông năm 2014
Chi tiết Mẫu ủy quyền lĩnh cổ tức và mẫu Đề nghị chuyển tiền cổ tức qua Ngân hàng- Đại hội cổ đông năm 2014
Quan hệ cổ đông
x

1. Hà Nội: 098 956 3396

2. Hồ Chí Minh: 090 523 6005

3. Đà Nẵng: 097 170 8868

4. Buôn Ma Thuột: 098 857 2881

5. Cần Thơ: 094 357 3088

6. Campuchia: (+855) 316 183

Hỗ trợ lắp đặt