Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

      CÔNG TY CP KHOÁ VIỆT-TIỆP                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      -------------------                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                       -&&&-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT-TIỆP  

Hồi 8 giờ 30’ ngày 26/ 04/ 2014, tại Đông Anh - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Khoá Việt -Tiệp đã khai mạc.

I. Thành phần tham dự Đại hội có:

- 85 đại biểu cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.979.450 cổ phần, bằng 93,51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Khách mời của Đại hội

1. Ông: Từ Hà - Chủ tịch HĐQT c/ty thành viên Tổng c/ty ĐTPTHTĐT UDIC

2. Ông: Nguyễn Huy Thành – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch điều khiển chương trình đại hội:

a) Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 3 thành viên:

1.     Ông: Lương Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ

2.     Ông: Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc công ty

3.     Bà : Ngô Thị Thoa – Trưởng phòng Kế toán

 b) Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm 6 thành viên:

1.     Ông:  Nguyễn Đức Chuyền           - Trưởng ban,

2.     Ông: Trần Thanh Bình                 - Ủy viên

3.     Bà: Nguyễn Thị Thoa                            - Ủy viên.

4.     Bà: Nguyễn Thị Loan                            - Ủy viên.

5.     Bà Ngô Thị Thúy Hà                             - Uỷ viên.

6.     Bà: Trần Hồng Huệ                       - Uỷ viên

c) Ban Thư ký Đại hội gồm 2 thành viên:

1.     Bà Nguyễn Thị Thoa

2.     Ông Nguyễn Văn Dũng  

II. Diễn biến đại hội như sau:

1- Ông Nguyễn Đức Chuyền Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông (có Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông kèm theo).

2. Đại hội bầu ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Siển        – PGĐXN Cơ khí 2       - Trưởng ban

2. Ông: Lê Tràng Thắng          – TP Kỹ thuật                - Uỷ viên

3. Ông: Lê Anh Tuấn               – PGĐXN Lắp ráp                  - Uỷ viên

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Ban kiểm phiếu biểu quyết của ĐH: 85 người, tương ứng 4.979.450 CP = 100.%

- Số đại biểu cổ đông không tán thành Ban kiểm phiếu biểu quyết của ĐH: 0 người, tương ứng ....0 .CP =…0.%

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến: .0..người, tương ứng với …0  CP =…0...%

3- Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Thoa thông qua Quy chế làm việc tại đại hội.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành bản Quy chế làm việc tại ĐH: 85 người, tương ứng 4.979.450  CP = 100 % so với số CP tham dự đại hội

- Số đại biểu cổ đông không tán thành bản Quy chế làm việc tại ĐH: ....0... người, tương ứng.....0...CP =….0….%.

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến: ..0... người, tương ứng với .0..CP =…0..%

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD-ĐSXH năm 2013 và mục tiêu phương hướng năm 2014.

* Các ý kiến tham gia: Không có

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Báo cáo và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014: 85 người, tương ứng  4.979.450 CP = 100% số CP tham dự ĐH

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Báo cáo và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2013: …0... người, tương ứng …0....CP =…0….%

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến:0. người, tương ứng với …0....CP .0..%

5. Đại hội đã nghe Ông Lương Văn Thắng thông qua Báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2013

* Các ý kiến tham gia: Không có

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Báo cáo của HĐQT: 85 người, tương ứng  4.979.450 CP = 100 %

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Báo cáo của HĐQT: 0 người, tương ứng …0...CP =…0….%

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0 người, tương ứng với …0....CP =…0..%

6. Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Thoa thông qua các văn bản sau:

+ Thông qua Báo cáo nhận xét kết quả công tác kiểm toán năm 2013 của công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC.

+ Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013.

Các ý kiến đóng góp:

- Bà Nguyễn Thị Lan: Có ý kiến về chi phí bán hàng tăng cao hơn so với năm 2012.

- Đoàn chủ tịch giải đáp: Nguyên nhân làm tăng chi phí bán hàng: Chi phí quảng cáo tấm biển lớn; Trang bị hệ thống bảng, biển cho các đại lý, đến cả những đại lý cấp 2; Đầu tư nguồn lực đội ngũ nhân viên Maketting; Chi phí cải tiến hệ thống quản lý công tác bán hàng; Chi khuyến mại, tăng chiết khấu cho khách hàng.

- Chỉnh sửa chỉ  tiêu 3 mục III – Các chỉ tiêu khác: Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Theo mã số 60/411 trong Báo cáo tài chính)

- Chỉnh sửa chỉ tiêu 8: Số lao động BQ năm 2012 là 932 người.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013: 85 người, tương ứng 4.979.450 CP =  100%

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua nội dung trên: ...0... người, tương ứng .….0....CP =…0..%

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến: … người, tương ứng với …......CP =…..%

+ Bà Ngô Thị Thoa thông qua các văn bản:

- Công khai cổ tức và chốt danh sách cổ đông năm 2013

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua nội dung văn bản Công khai cổ tức và chốt danh sách cổ đông: 85 người, tương ứng 4.979.450 CP =  100%

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua nội dung trên: ...0... người, tương ứng .….0....CP =…0..%

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0. người, tương ứng với ..0.....CP =..0..%

* Đại hội đã thông qua mức cổ tức và phương án chia cổ tức năm 2013 như sau:

* Lợi nhuận phân phối:                                                 37.013.928.746 đồng

- Trích lập các quỹ theo điều lệ:                             7.402.785.750 đồng

- Lợi nhuận còn lại sau trích 3 quỹ:                     29.611.142.996 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận tạm giữ lại chưa chia:                                   3.746.142.996 đồng

- Thưởng cho ban điều hành và người lao động có thành tích

 xuất sắc trong SXKD năm 2013:                                     3.500.000.000 đồng

- Lợi nhuận để chia cổ tức:                                  22.365.000.000 đồng

* Phương án chia cổ tức

          + Mức cổ tức năm 2013 là:  42 %(4.200đ/cổ phần)

          + Trả bằng tiền: 100% 

Đối tượng được trả cổ tức bằng tiền: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông: 0 giờ ngày 01 tháng 04 năm 2014 (Theo Điều 48 Điều lệ công ty cổ phần Khoá Việt-Tiệp)

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.: 85 người, tương ứng 4.979.450 CP =  100%

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua nội dung trên: ...0... người, tương ứng .…0.....CP =…0.%

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0 người, tương ứng với …0...CP =…0..%

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.: 85 người, tương ứng 4.979.450 CP =  100%

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua nội dung trên: ...0... người, tương ứng .…0.....CP =…0.%

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0 người, tương ứng với …0...CP =…0..%

7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn thông qua Phương án phân phối lợi nhuận trích thưởng cho Ban điều hành, tập thể và cá nhân người lao động có thành tích xuất sắc trong SXKD năm 2013:

* Các ý kiến tham gia: Không có

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Phương án phân phối lợi nhuận trích thưởng.: 85 người, tương ứng 4.979.450 CP =  100%

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Phương án phân phối: 0 người, tương ứng ..0..CP =…0..%

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến: .0. người, tương ứng với ….0...CP = 0.%

8. Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Thoa thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Thông qua Báo cáo chi thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2013

* Các ý kiến tham gia: Không có

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán: 85 người, tương ứng 4.979.450 CP =  100%

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua nội dung Tờ trình: ..0.. người, tương ứng .…0...CP =…0%

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến: 0 người, tương ứng với …0...CP =…0..%

9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lạng thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty.

* Các ý kiến tham gia:

- Số liệu phân tích so sánh ở Mục B: Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo kết quả SXKD:

 Các ý kiến tập trung vào nội dung sau: BKS thực hiện phương pháp so sánh đơn thuần, việc so sánh không có ý nghĩa; Chỉ tiêu so sánh Giá vốn hàng bán có thể bỏ đi; Cần phân tích các chỉ tiêu kinh tế kỹ lưỡng hơn để tìm được nguyên nhân gây ra tăng,  giảm, từ đó có giải pháp để lãnh đạo công ty có hướng chỉ đạo thực hiện.

Ban kiểm soát tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo.

Chủ tịch đoàn kết luận: Bỏ nội dung điểm 2 mục B “Giá vốn hàng bán tăng 48,9 tỷ đồng, tăng 10,4% (tăng cả 3 yếu tố chi phí trong giá thành: nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung)” trong báo cáo.

Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Báo cáo của BKS có nội dung sửa đổi: 85 người, tương ứng  4.979.450  CP =  100.%

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Báo cáo của BKS: ...0.. người, tương ứng .0....CP =…0….%

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến: …0 người, tương ứng với ..0..CP =…0..%  

10. Đại biểu cấp trên phát biểu:

Ông Nguyễn Huy Thành phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu với đại hội: Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty ông đã khẳng định kết quả hoạt động SXKD năm 2013; Đánh giá chất lượng tổ chức Đại hội cổ đông bài bản, đúng quy định; Thông báo kết quả SXKD của Tổng công ty; Định hướng nhiệm vụ cho HĐQT và Ban Giám đốc công ty phải kiện toàn bộ máy lãnh đạo công ty, có hướng đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, xem xét bổ nhiệm vị trí phó tổng giám đốc công ty; Tăng cường đoàn kết nội bộ; Tăng cường tìm kiếm thị trường; Tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ để tăng chất lượng mỹ thuật sản phẩm, tăng năng suất lao động, tạo ra nhiều sản phẩm mới đồng thời đầu tư để tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống và bố trí sử dụng hết nguồn lao động hiện có. Đồng thời cố gắng phấn đấu giữ được mức cổ tức như năm 2013.   

Ông Lương Văn Thắng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty.   

11. Thư ký đoàn thông qua Biên bản và Dự thảo nghị quyết đại hội

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội: 85 người, tương ứng 4.979.450 .CP = 100%

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội: …0... người, tương ứng .0...CP =…0..%

- Số đại biểu cổ đông không có ý kiến: ..0…người, tương ứng với .0..CP =…0..%

12. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Khoá Việt-Tiệp bế mạc hồi 11 giờ  45’ ngày 26/04/2014. 

 

                   ĐOÀN CHỦ TỊCH                                                                                    BAN THƯ KÝ     

 

 

 

 

Share:

Thông báo nội dung đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Thông báo trả cổ tức năm 2012 Thông báo nội dung đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Thông báo trả cổ tức năm 2012
Thông báo nội dung đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Thông báo trả cổ tức năm 2012
Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013 Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiệp xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Mẫu giấy ủy quyền Đại hội cổ đông 2013 Mẫu giấy ủy quyền Đại hội cổ đông 2013
Mẫu dành cho cổ đông không làm việc tại công ty.
 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2012 Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2012
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiệp xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:
 Báo cáo kiểm toán năm 2011 Báo cáo kiểm toán năm 2011
Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp
Quan hệ cổ đông
​  Mã số thuế: 0100100537
  Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội
   024.3883.2442 - Fax: 024.3882.1413
  info@khoaviettiep.com.vn
  www.khoaviettiep.com.vn
x
Hỗ trợ lắp đặt
Để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp:
Hotline: 0933090812