Báo cáo thường niên năm 2014

 Hà Nội ngày 31 tháng 3 năm 2015

Share:

Báo cáo chi thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014 Báo cáo chi thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014
Báo cáo chi thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014.
Tờ trình Kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015 Tờ trình Kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015
Tờ trình Kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015.
Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2014 và mục tiêu, phương hướng năm 2015.
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Quan hệ cổ đông
​  Mã số thuế: 0100100537
  Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội
   024.3883.2442 - Fax: 024.3882.1413
  info@khoaviettiep.com.vn
  www.khoaviettiep.com.vn
x
Hỗ trợ lắp đặt
Để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp:
Hotline: 098 956 3396