Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 2


Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

 

Share:

Thông báo nội dung đã thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2015 và  Trả cổ tức năm 2014 Thông báo nội dung đã thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2015 và Trả cổ tức năm 2014
Thông báo nội dung đã thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2015 và Trả cổ tức năm 2014
Báo cáo quản lý công ty năm 2014 của HĐQT - Mục tiêu phương hướng năm 2015 Báo cáo quản lý công ty năm 2014 của HĐQT - Mục tiêu phương hướng năm 2015
Báo cáo quản lý công ty năm 2014 của HĐQT - Mục tiêu phương hướng năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán độc lập
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán độc lập
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Quan hệ cổ đông
​  Mã số thuế: 0100100537
  Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội
   024.3883.2442 - Fax: 024.3882.1413
  info@khoaviettiep.com.vn
  www.khoaviettiep.com.vn
x
Hỗ trợ lắp đặt
Để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp:
Hotline: 0933090812