Thông báo nội dung đã thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2015 và Trả cổ tức năm 2014

 

Share:

Báo cáo quản lý công ty năm 2014 của HĐQT - Mục tiêu phương hướng năm 2015 Báo cáo quản lý công ty năm 2014 của HĐQT - Mục tiêu phương hướng năm 2015
Báo cáo quản lý công ty năm 2014 của HĐQT - Mục tiêu phương hướng năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán độc lập
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán độc lập
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Đời sống, Xã hội năm 2014, Mục tiêu phương hướng năm 2015 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Đời sống, Xã hội năm 2014, Mục tiêu phương hướng năm 2015
BCKQ hoạt động sản xuất kinh doanh, Đời sống, Xã hội năm 2014, Mục tiêu phương hướng năm 2015
Quan hệ cổ đông
x
Hỗ trợ khách hàng
Để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp:
Hotline: 098 956 3396